U sklopu projekta Prevencija komplikacija u lije?enju e?erne bolesti kojeg sponzorira tvrtka Novo Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva, sino? je u organizaciji nae udruge u kino dvorani Hrvatskog kulturnog doma u irokom Brijegu odrano predavanje na temu dijabetesa, odnosno o komplikacijama e?erne bolesti, njihovoj prevenciji, simptomima i lije?enju.

 

Krajem prole godine je odobren projekt Prevencija komplikacija u lije?enju e?erne bolesti kojeg je naa udruga aplicirala na adresu firme Novo Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva. Zapravo se radi o zna?ajnom projektu za osobe sa e?ernom bolesti gdje ?e se odre?enoj skupini dijabeti?ara na brz i zgodan na?in izmjeriti HbA1c, odnosno glukolizirani hemoglobin koji pokazuje kakva je zapravo ta osobna kontrola e?erne bolesti.

 

Kako je Bosanac nasamario Hercegovca

Bila je to godina 2012., mjesec studeni. Dijabetoloki savez Federacije Bosne i Hercegovine na ?elu sa dr. Midhatom Muji?em organizira Prvi dijabetoloki kongres u FBiH. Unato? nesporazumima i prepirkama, opravdanima ili neopravdanima, koje su se desile prije kongresa i koje moete pro?itati na sljede?em linku, ipak odlazimo na kongres u Mostar.
 

Naa udruga je i ove godine na primjeren na?in obiljeila svjetski dan e?erne bolesti, 14. studeni. To smo u?inili u tri op?ine nae upanije i to irokom Brijegu, Grudama i Ljubukom gdje smo na javnim mjestima mjerili e?er u krvi te dijelili korisne informacije svim savjesnim sugra?anima. Ukupno je odra?eno 425 mjerenja i to u irokom Brijegu 154, Grudama 123 i Ljubukom 148.

 

Novi izgled i funkcije Accu-Chek Active aparata

Izgled novog Accu Chek Active aparata je diskretniji, kao mobitel, to olakava mjerenje u javnosti. Sam aparat je manjih dimenzija i ima ve?e brojeve na ekranu. Ima zvu?ni signal koji ozna?ava kada pacijent treba staviti kap krvi i kada je rezultat gotov. Tako?er zvukom javi ako je stavljeno premalo krvi da se u slijede?ih 10-15 sekundi moe dokapati jo krvi na istu test traku.
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut