Jednog je vikenda u mjesecu svibnju bilo organizirano druenje dijabeti?ara na podru?ju Borka u irokom Brijegu. Druenje je bilo zamiljeno i dogovoreno u suradnji s udrugama dijabeti?ara iz Br?kog, Tuzle i Splita ali kako su nastupile vremenske neprilike, poplave, klizita i drugi problemi, u Borku su se nali samo dijabeti?ari iz irokog Brijega, Posuja, Gruda i Ljubukog.
 

U sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje e?erne bolesti, kojeg financira Federalno ministarstvo zdravstva, prolog je vikenda u Neumu odran prvi dje?ji dijabeti?ki kamp u organizaciji Udruge dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj.

 

Sastanak s roditeljima djece dijabeti?ara povodom dje?jeg kampa

U organizaciji nae udruge, sljede?i vikend, to?nije od 4-6. travnja, u Neumu ?e biti organiziran mali kamp djece dijabeti?ara ali velikog zna?aja. Povodom ovih aktivnosti, odran je niz sastanaka, a posljednji, s roditeljima djece dijabeti?ara koji ?e sudjelovati na kampu, odran je u utorak 1. travnja.

 

Ovogodinji projekt predavanja po kolama je zavren. Ukupno je bilo obuhva?eno 12 kola na podru?ju nae upanije. Dr. Marija Vranje je tako u sve ?etiri op?ine, Grudama, Ljubukom, irokom Brijegu i Posuju odrala po tri predavanja.

 

Ju?er, u ponedjeljak, zapo?ela je realizacija predavanja po kolama odnosno rada s djecom na temu e?erne bolesti te zdrave prehrane, a sve u sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje e?erne bolesti u organizaciji nae udruge.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut