Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Krajem prošle godine je odobren projekt „Prevencija komplikacija u lije?enju še?erne bolesti“ kojeg je naša udruga aplicirala na adresu firme Novo Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva. Zapravo se radi o zna?ajnom projektu za osobe sa še?ernom bolesti gdje ?e se odre?enoj skupini dijabeti?ara na brz i zgodan na?in izmjeriti HbA1c, odnosno glukolizirani hemoglobin koji pokazuje kakva je zapravo ta osobna kontrola še?erne bolesti.

Za sve pacijente s lošim rezultatima ?e biti naknadno osiguran pregled od strane doktora dijabetologa koji ?e do?i u njihovu sredinu te provjeriti, savjetovati i reagirati da bi se uklonili loši rezultati i poboljšala kontrola še?erne bolesti, tj. napravila prevencija komplikacija koje stvaraju veliki problem za samog pacijenta ali isto tako za obitelj i društvo.

U ovom tjednu nam je stigao aparat za mjerenje glukoliziranog hemoglobina kojeg su nam dostavile djelatnice firme Broma Bel d.o.o. iz Banja Luke i koje su nam dale punu stru?nu podršku za prodani aparat.

Mjerenje ?e se raditi u op?inskim domovima zdravlja te su osigurani reagensi za po 50 mjerenja u Širokom Brijegu, Grudama, Ljubuškom i Posušju, op?inama naše Zapadnohercegova?ke županije.

Realizacija kre?e odmah u sljede?em tjednu a zapo?eti ?e se sa Širokim Brijegom. Uslijediti ?e Grude, Ljubuški i Posušje a predvi?eni period za provedbu projekta je do kraja mjeseca ožujka.

Djelatnice firme Broma Bel d.o.o. su dostavile kupljeni aparat za mjerenje HbA1c

Najnovija verzija aparata uradi test za 4 minute

Savjesna Ana je svojim mobilnim ure?ajem zabilježila sve instrukcije za rukovanje aparatom koji ?e uraditi 200 mjerenja u sljede?ih 60 dana

Vjekoslav Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut