Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U prepunom Amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Mostaru danas je održan simpozij o še?ernoj bolesti. Bolesti koja postaje lider u svijetu po broju oboljelih u bolestima moderne civilizacije. Trenutno je u svijetu 366 milijuna dijabeti?ara, najnoviji su podaci IDF-a, Svjetske dijabetološke federacije, a tendencija rasta ukazuje kako ?e 2030. godine biti ?ak 552 milijuna oboljelih od še?erne bolesti.

Sve su to razlozi da Vlada Republike Hrvatske i Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma planiraju organizirati, pored Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita, i peti regionalni centar za še?ernu bolest ovdje na prostoru Hercegovine kao zna?ajnu pomo? Hrvatima u BiH.

Danas je u Mostaru sun?an dan – uvodne su rije?i na simpoziju prof. dr. sc. Željka Metelka što bi potvrdili mnogi meteorolozi jer je uistinu bio sun?an dan ali isto tako mnogi dijabeti?ari i njihovi doktori jer je ovo uvod u pokretanje projekta regionalnog centra za še?ernu bolest u Mostaru.

Organizatori simpozija su bili Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma, Sveu?ilišna klini?ka bolnica Mostar te Novo Nordisk, farmaceutska kompanija u BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Predavanja su slušali mnogi doktori i dijabeti?ari a kao predava?i su se izmjenjivali vrsni poznavatelji še?erne bolesti Hrvatskog lije?ni?kog zbora.

Prof. dr. sc. Željko Metelko je govorio o klini?koj slici dijabetesa kao i o CroDiab NET-u, ra?unalnom sustavu kao optimalnom skupu informacija koje omogu?avaju pra?enje i unapre?enje kvalitete dijabetološke skrbi.

Dr. sc. Tamara Polji?anin je govorila o epidemiologiji še?erne bolesti odnosno o dijagnosti?kim kriterijima, mr. sc. Manja Prašek o osnovnim principima lije?enja dijabetesa, prof. dr. sc. Lea Smir?i? Duvnjak o lije?enju še?erne bolesti, dr. sc. Jozo Boras, porijeklom iz Ljubuškog, je govorio o makrovaskularnim komplikacijama, prof. dr. sc. Slaven Koki? o dijabeti?koj nefropatiji, dr. sc.  Ante Barada o neuropatiji, mr. sc. Želja Rogulja-Pepeonik o retinopatiji. Dr. sc. Mirjana Pibernik-Okanovi? je govorila o psihološkom pristupu dijabeti?kom bolesniku a na kraju prof. dr. sc. Monika Tomi?, dekanica Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Mostaru, kao doma?in je predstavila „Prakti?ni vodi? za lije?enje še?erne bolesti“ namijenjen za doktore obiteljske medicine.

Svi sudionici ovog simpozija su postali bogatiji za mnoge informacije koje ?e koristiti u lije?enju pacijenata sa še?ernom bolesti a koje su tako?er neophodne za one koji ?e djelovati u budu?em dijabetološkom centru.

Ante Kvesi?Ante Kvesi?, ravnatelj KBC-a Mostar je na po?etku pozdravio nazo?ne

Mnogi su prisustovali predavanjima

Slaven Koki?Slaven Koki?, šef dijabetološkog centra u Splitu

Nadamo se da ?emo u budu?nosti lakše postizati ove rezultate

Vjeko Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut