Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Udruga dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj je u ponedjeljak 12. studenog 2012. godine organizirala sastanak na koji su bili pozvani predstavnici dijabeti?kih udruga iz cijele Bosne i Hercegovine da bi se razgovaralo na temu osnivanja Saveza dijabeti?kih udruga BiH. Mjesto radnje je bio srednjobosanski grad Vitez a sastanak je odmah na po?etku dobio epitet entitetski, jer su raspravu imali samo predstavnici udruga iz FBiH.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici dijabeti?kih udruga sa sjedištem u Širokom Brijegu, Livnu, Biha?u, Cazinu, Tešnju, Zenici, Sarajevu, Konjicu i Br?kom. Predstavnici udruga iz Republike Srpske se nisu pojavili, organizirano ili slu?ajno, ostala je nepoznanica.

Predstavnica udruge iz Br?kog, g?a Gorana Vukovi?, je bila samo promatra? razgovora i rasprave izme?u udruga dijabeti?ara gra?ana iz FBiH  i udruge doktora dijabetologa odnosno Dijabetološkog udruženja FBiH,  kojeg je zastupao dr. Midhat Muji?. Raspravljalo se na temu skorog Dijabetološkog kongresa u FBiH, koji ?e se održati u Mostaru u periodu od 16.-18. studenog 2012. godine

U Vitezu je konstatirano da pojedine udruge uop?e nisu obaviještene o kongresu kojeg je organizator Dijabetološko udruženje u  FBiH, pojedine su obaviještene i pozvane ali im je program bio nedostupan, da bi pojedine dobile program na nerazumljivom, stranom jeziku. Sve su ovo bile stavke koje su izazivale sumnju u transparentnost kongresa.

Predstavnici udruge iz Županije Zapadnohercegova?ke su izjavili da posjeduju program kongresa na engleskom jeziku koji je dostupan na web stranicama organizatora, te su službenim prevo?enjem saznali za par osjetljivih ?injenica. Jedna od njih je izazvala veliko negodovanje svih prisutnih a to je da u prefiksu dr. Muji?a stoji da je Predstavnik saveza dijabeti?ara FBiH, institucije koja je potencionalno trebala biti organizirana tek u programu drugog dana kongresa, od strane udruga dijabeti?ara. Vrlo je lako bilo zaklju?iti da su ve? unaprijed odre?ene pojedine ?injenice.

Dr. Muji? je odmah demantirao ove podatke isti?u?i da je došlo do pogreške prilikom prevo?enja programa.

Program na doma?em jeziku je još uvijek nedostupan široj javnosti a na engleskom jeziku se može preuzeti ovdje.

Na kraju je zaklju?eno da ?e se predstavnici udruga odazvati pozivu na kongres u Mostaru ali da nikako ne?e podržavati projekte koji nisu u interesu svih dijabeti?ara.

udruga dijabeti?ara 1

udruga dijabeti?ara 2

udruga dijabeti?ara 3

Vjeko Pavkovi?

 

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut