Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Osnovan Savez udruga dijabeti?ara u FBiH

U sklopu 1. dijabetolokog kongresa Federacije Bosne i Hercegovine odranog ove godine u Mostaru, osnovan je Savez udruga dijabeti?ara u FBiH. Egzekutori su bili predstavnici ve?ine udruga dijabeti?ara koje djeluju na podru?ju Federacije. Osniva?ka skuptina se odrala u nedjelju, 18. studenog 2012. godine u Plavoj sobi prestinog mostarskog hotela Ero.

Statut saveza je sa?injen i usvojen bez ikakvih problema i nepoznanica a osnovana tijela i izabrani ?lanovi rukovodstva pokazuju jednaku zastupljenost predstavnika svake upanije odnosno kantona FBiH.

Vrhovno tijelo ?ini skuptina saveza ?ije ?lanstvo ?ine po 3 predstavnika iz svake od 10 upanija FBiH a izvrno tijelo, odnosno upravni odbor, ?ini po jedan upanijski predstavnik plus jedan iz Sarajevskog kantona, kao najve?eg po broju stanovnika.

Na kraju je sastanka jednoglasno donesena Odluka o priklju?ivanju dijabetolokom savezu FBiH, krovnom tijelu koje ima cilj zadovoljenje najvieg mogu?eg nivoa zdravlja oboljelih od e?erne bolesti.

Jedan od prijedloga loga saveza

Tijela saveza udruga dijabeti?ara:

Skuptina

Ibrahim Delibai?, predsjednik
Dragana Milas, podpresjednica
Haris Deli?, tajnik
30 ?lanova


Upravni odbor

Unsko-sanski kanton (naknadno ?e se izabrati ?lan)
efik Maglaj?etovi?, Posavska upanija
Mensura ?irak, Tuzlanski kanton
Nermin Kotori?, Zeni?ko-dobojski kanton
Bosansko-podrinjski kanton (naknadno ?e se izabrati ?lan)
Anto Voli?, Srednjobosanski kanton
Salko Nazdraji?, Hercegova?ko-neretvanska upanija
Vjekoslav Pavkovi?, Zapadnohercegova?ka upanija
Jasmin Gazija, Kanton Sarajevo (predsjednik)
Muniv Gado, Kanton Sarajevo
Marijana Omazi?, Herceg-Bosanska upanija (podpresjednica)


Nadzorni odbor

Mustafa ?ebo
Zdenka Kova?
Muamer ?i?ak


Predstavnici u Dijabetolokom savezu FBIH:

Marijana Omazi?
Mensura ?irak
Jasmin Gazija
Vjekoslav Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut