Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti“ pokrenutog od strane naše udruge, proteklih dana je obavljeno niz razgovora te se formirao tim za dijabetes u svakoj od ?etiri op?ine Županije Zapadnohercegova?ke.

Timovi su sastavljeni od po jedan doktor obiteljske medicine, medicinska sestra i ?lan naše udruge.

U našim op?inama to izgleda ovako:

Op?ina

Doktor / ica

Medecinska sestra

?lan udruge

Široki Brijeg

Dr. Melanie Kvesi?

Milka Martinovi?

Vjekoslav Pavkovi?

Grude

Dr. Marija Vranješ

Lidija Bari?

Ana Grubiši?

Posušje

Dr. Jelena Hrka?

Draga Begi?

Josip Ore?

Ljubuški

Dr. Ivan Landeka

Marijana Džaji?

Žarko Bunoza

Zada?a timova ?e biti organizacija aktivnosti u svojim op?inama u sklopu projekta, osigurati bolju komunikaciju na relaciji gra?anin-dijabeti?ar-udruga-medicinsko osoblje-institucija kao i što ?e u sljede?em periodu biti nositelji svih aktivnosti na temu dijabetesa.

Projekt traje do prolje?a 2014. godine i nadamo se da ?emo do tada mnogo toga napraviti u podru?ju še?erne bolesti.

Detalj sastanka održanog u Grudama

 

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut