Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Povodom svjetskog dana obilježavanja še?erne bolesti, ve?eras je u Grudama bilo organizirano predavanje na temu dijabetesa. Organizator je bila naša udruga u suradnji sa farmaceutskom ku?om Novo Nordisk Pharma iz Sarajeva kao glavnim sponzorom.

Zahvaljuju?i medijskim pokroviteljima, našim op?inskim radio postajama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški te Ve?ernjem listu, informacija o predavanju je doprla do mnoštva stanovništva u našoj županiji pa su se prazna mjesta u grudskoj kino dvorani mogla vrlo brzo izbrojati.

Predava?i su bile dvije doktorice koje djeluju više godina u podru?ju še?erne bolesti, sa djecom i s odraslima, dr. Željka Bilinovac i dr. Sanja Selak.

Teme su bile interesantne. Dr. Selak je govorila o glukoliziranom hemoglobinu (HbA1c) kao važnom pokazatelju regulacije glukoze u krvi, na osnovu kojega provjeravamo da li nam je kontrola še?erne bolesti u proteklom periodu bila dobra ili loša, da li trebamo nešto mijenjati da bi izbjegli dijabeti?ke komplikacije. Dr. Selak je govorila i o inzulinima, inzulinskim predrasudama te njihovom na?inu djelovanja.

Dr. Bilinovac je ukazivala na važnosti prehrane kod dijabeti?ara. Vrstom ili koli?inom obroka možemo puno toga napraviti u prevenciji i regulaciji še?erne bolesti.

Pojedina?nim pitanjima iz publike za predava?e, te op?om diskusijom i me?usobnom komunikacijom na kraju predavanja izme?u svih nazo?nih, zaokružen je jedan važan doga?aj u Grudama vezan za še?ernu bolest.

Ana Grubiši? je ispred naše udruge pozdravila sve nazo?ne

Gruska kino dvorana je bila prili?no popunjena

Ivan Ore?, predstavnik Novo Nordisk-a, glavnog pokrovitelja predavanja

Dr. Sanja Selak je govorila o inzulinima i glukoliziranom hemoglobinu

Dr. Željka Bilinovac je ukazivala na prehranu, kao važnom ?imbeniku u kontroli še?erne bolesti

Nazo?ni su imali priliku postavljati pitanja predva?ima

Doktorice su vrlo rado odgovarale i dijelile zanimljive informacije


 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut