Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Ju?er, u ponedjeljak, zapo?ela je realizacija predavanja po školama odnosno rada s djecom na temu še?erne bolesti te zdrave prehrane, a sve u sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti“ u organizaciji naše udruge.

Predava? je dr. Marija Vranješ iz Gruda a asistenti su joj pojedini ?lanovi naše udruge, odnosno predstavnici svojih op?ina. Pokazalo se da je tema vrlo zanimljiva me?u djecom jer su informacije, koje su velika ve?ina imali, bile vrlo šture i nejasne u podru?ju še?erne bolesti. S tim je ovaj projekt vrlo zna?ajan jer je pored osnovnih informacija o ovoj tihoj bolesti,  cilj ukazati i na zdrave stilove života kao prevenciju nastanka mnogih bolesti pa tako i dijabetesa.

U nastavku možete pogledati pojedine detalje od prva dva dana, predavanja u Grudama i Širokom Brijegu a više informacija ?emo donijeti u sljede?em periodu kad se završe predavanja u Ljubuškom i Posušju te provedu zanimljive ankete me?u djecom i njihovim pojedinim ?lanovima obitelji.


Grude


Široki Brijeg

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut