Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Kako je Bosanac nasamario Hercegovca

Bila je to godina 2012., mjesec studeni. Dijabetoloki savez Federacije Bosne i Hercegovine na ?elu sa dr. Midhatom Muji?em organizira Prvi dijabetoloki kongres u FBiH. Unato? nesporazumima i prepirkama, opravdanima ili neopravdanima, koje su se desile prije kongresa i koje moete pro?itati na sljede?em linku, ipak odlazimo na kongres u Mostar.


Pie: Vjekoslav Pavkovi?

Ja osobno sam samo jednim dijelom sudjelovao na kongresu prvenstveno zbog sumnje u njegovu dosljednost, odnosno sam bio uvjerenja da je to samo jedan politi?ki projekt. Ipak sam sudjelovao na osniva?koj skuptini Saveza udruenja/udruga dijabeti?ara FBiH (u daljem tekstu Savez), najzna?ajnijeg detalja po kojem pamtim kongres iz Mostara. Ova osniva?ka skuptina je uvelike promijenila moje miljenje i ulila povjerenje da se sve ipak radi sa dobrom namjerom.
Bila je to nedjelja, 18. studenog 2012. godine kad smo donijeli odluku da ?e skuptinu Saveza ?initi po 3 predstavnika iz svake od 10 upanija/kantona FBiH plus 5 ?lanova koje odredi upravni odbor.
Upravni odbor ?e ?initi po jedan predstavnik svake upanije/kantona plus jedan iz kantona Sarajevo kao najmnogoljudnijeg, poto upravni odbor mora ?initi neparan broj ?lanova, dakle njih 11. Dogovoreno je da ?e adresa Saveza biti ?emalua 1, 71000 Sarajevo, zapravo sjedite Udruenja dijabeti?ara djece i omladine kantona Sarajevo. Sve ovo je izgledalo transparentno i ravnopravno, jer je tako?er dogovoreno da ?e se na?initi i 2 statuta, na bosanskom i na hrvatskom jeziku po kojima ?e Savez biti registriran u Federalnom ministarstvu pravde. Kolege iz Sarajeva i Zenice su odnijele papire i zapisnike iz Mostara te smo svi zajedno bili uvjerenja da ?e posao zavriti korektno u ministarstvu u Sarajevu.

Moj osobni zapisnik iz Mostara moete pro?itati na sljede?em linku.

Me?utim, danas se pokazalo da to nije bilo tako. Jedna skupina ljudi nas je prevarila te ponovila osniva?ku skuptinu Saveza u Sarajevu isti onaj dan, 18. studenog 2012. godine u popodnevnim i ve?ernjim satima. Na?inili su drugi statut, pogodan njima samima gdje su skuptinu Saveza, kao vrhovno tijelo, ?inili oni sami kao osniva?i a sastav upravnog odbora su smanjili na 9 osoba, kojih i kakvih, nije jasno definirano. Savez su registrirali s ovim, novim statutom, drugim tijelima uprave i deklarirali ga kao onog iz Mostara.
I tako je Bosanac nasamario Hercegovca te i onog drugog, svog potenog Bosanca.
Dakle, Savez su zloporabili u pojedine osobne interese kao i ovaj kongres to se prije par dana odrao u Zenici. Financijska sredstva sponzora su se slila na irora?un njihovog Saveza a mi ne?emo mo?i imati uvid, niti smo ikada imali u financijsko poslovanje njihovog Saveza kad smo god traili. Oni su uvijek postupali po Statutu i Zakonu, kako jedan doktor kae, pa nismo niti imali pravo na ove informacije niti ?emo ga imati.
Tek sada su na vidjelo izili prljavi planovi ove manje skupine osoba. Nerealan broj sudionika i nerealna cijena obroka po osobi na kongresu te pojedinih drugih stavki iz trokovnika upu?uju na prikazivanje lanih trokova.
Prvi pokuaj priklju?enja europskim i svjetskim organizacijama iz 2012. godine nije uspio, unato? obmanjivanju i varanju tada u Mostaru, ali sada poslije Zenice sa dravnim savezom, pod ovakvim okolnostima i uvjetima se to ne?e i ne smije dogoditi.
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut