Osnovan Savez udruga dijabeti?ara u FBiH

U sklopu 1. dijabetološkog kongresa Federacije Bosne i Hercegovine održanog ove godine u Mostaru, osnovan je Savez udruga dijabeti?ara u FBiH. Egzekutori su bili predstavnici ve?ine udruga dijabeti?ara koje djeluju na podru?ju Federacije. Osniva?ka skupština se održala u nedjelju, 18. studenog 2012. godine u Plavoj sobi prestižnog mostarskog hotela „Ero“.

 

Statut saveza je sa?injen i usvojen bez ikakvih problema i nepoznanica a osnovana tijela i izabrani ?lanovi rukovodstva pokazuju jednaku zastupljenost predstavnika svake županije odnosno kantona FBiH.

Vrhovno tijelo ?ini skupština saveza ?ije ?lanstvo ?ine po 3 predstavnika iz svake od 10 županija FBiH a izvršno tijelo, odnosno upravni odbor, ?ini po jedan županijski predstavnik plus jedan iz Sarajevskog kantona, kao najve?eg po broju stanovnika.

Na kraju je sastanka jednoglasno donesena Odluka o priklju?ivanju dijabetološkom savezu FBiH, krovnom tijelu koje ima cilj zadovoljenje najvišeg mogu?eg nivoa zdravlja oboljelih od še?erne bolesti.

Jedan od prijedloga loga saveza

 

Tijela saveza udruga dijabeti?ara:

Skupština

Ibrahim Delibaši?, predsjednik
Dragana Milas, podpresjednica
Haris Deli?, tajnik
30 ?lanova


Upravni odbor

Unsko-sanski kanton (naknadno ?e se izabrati ?lan)
Šefik Maglaj?etovi?, Posavska županija
Mensura ?irak, Tuzlanski kanton
Nermin Kotori?, Zeni?ko-dobojski kanton
Bosansko-podrinjski kanton (naknadno ?e se izabrati ?lan)
Anto Voli?, Srednjobosanski kanton
Salko Nazdraji?, Hercegova?ko-neretvanska županija
Vjekoslav Pavkovi?, Zapadnohercegova?ka županija
Jasmin Gazija, Kanton Sarajevo (predsjednik)
Muniv Gadžo, Kanton Sarajevo
Marijana Omazi?, Herceg-Bosanska županija (podpresjednica)


Nadzorni odbor

Mustafa ?ebo
Zdenka Kova?
Muamer ?i?ak


Predstavnici u Dijabetološkom savezu FBIH:

Marijana Omazi?
Mensura ?irak
Jasmin Gazija
Vjekoslav Pavkovi?